Vnitřní řád ŠJ

Základní škola Francova Lhota, okres Vsetín

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze:

 • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů

 

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu
 • na kulturní prostředí při stolování a dostatek času pro konzumaci
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií

Strávník (zákonný zástupce) má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnic pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo
 • strávník (zákonný zástupce)je povinen včas a bez odkladu uhradit stravné

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • žáci jsou ve vztahu k pracovnicím pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

 • do školní jídelny mají povolen vstup přihlášení žáci, zaměstnanci a cizí strávníci
 • výdej obědů pro žáky a pracovníky školy probíhá od 11.00 hod. do 13.00 hod.
 • strávníci se přihlašují ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky
 • strávníci jsou rozděleni do skupin podle věku, kterého dosahují v příslušném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8., dle vyhlášky č. 107/2005)
 • strávníkům je vydán kompletní oběd včetně masa a příloh, vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně
 • strávník – žák v době nemoci má nárok na odběr dotované stravy pouze první den Další dny je nutno odhlásit nebo stravu odebrat za plnou cenu.

Strava odebraná do přenosných nádob je určena k přímé spotřebě bez skladování.

 • zaměstnanci mají nárok na dotovaný oběd v případě odpracovaných 3 hodin, v době ŘD, nemoci či služební cesty musí uhradit odebraný oběd v plné výši
 • ceny a normy podávaných pokrmů se řídí předpisy o školním stravování

Způsob úhrady: hotově v kanceláři školní jídelny – poslední čtvrtek a pátek v měsíci

bezhotovostně inkasem – nutno zřídit svolení k inkasu u příslušné banky ve prospěch účtu školy 27-6225620267/0100 (bližší informace a příslušné formuláře jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy)

 • Odhlašování a přihlašování stravy probíhá den předem, do 13,30 hodin, výjimečně ráno do 7,00 hodin (např. po nemoci, prázdninách), telefonicky na tel. čísle: 571 458 201, nebo e-mailem: jidelna@zsfrancovalhota.cz. Na pozdní odhlášky nelze brát zřetel.
 • běžný úklid během provozní doby zajišťuje dozorující personál a pracovnice školní kuchyně, úklid po skončení provozu jídelny zajišťuje uklízečka ZŠ
 • jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách školy a před vstupem do prostor ŠJ, taktéž vnitřní řád školní jídelny

 

III.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu
 • k zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy
 • strávníci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu
 • každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně nahlásí strávníci okamžitě pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči

 

IV. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

 •  žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním
 • strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a okamžitě oznámí zjištění poškození školního majetku pedagogickému dozoru ve školní jídelně
 • škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu

 

Vypracoval:  Radomíra Kindlová, ved. ŠJ

Schválil:  Mgr. Bc. Irena Rotreklová, ředitelka ZŠ

 

Ve Francově Lhotě dne 31. 8. 2017