Vnitřní řád ŠJ

Základní škola Francova Lhota, okres Vsetín

Pokyny pro stolování ve školní jídelně, platné od od 25. května 2020

 1. Provoz školní jídelny (dále ŠJ) je v době od 10,45 do 12,30 hodin
 2. Strávníci, rozdělení do skupin, si před vstupem do prostoru ŠJ umyjí ruce mýdlem, osuší jednorázovým papírovým ručníkem a následně použijí bezoplachovou dezinfekci. Pozn.: rozdělení do skupin odpovídá rozdělení ve třídách a jejich složení se nemění
 3. Do prostoru ŠJ vstupují přihlášení strávníci – žáci spolu s učitelem (vedoucím skupiny) dle schváleného časového harmonogramu. Dozorující personál  zároveň dohlíží na povinnost dodržování hygienického chování
 4. V prostoru ŠJ je naznačen doporučený odstup strávníků ve frontě pomocí barevné samolepící pásky
 5. Při vstupu a pobytu ve školní jídelně mají strávníci i dozorující personál nasazeny roušky
 6. Při výdeji je nutné minimalizovat úzký kontakt pracovníka kuchyně a strávníka, proto pracovnice školní kuchyně nevstupují během výdeje do prostoru ŠJ
 7. Strávník si vezme tác, na který mu ostatní (příbor, polévka, hlavní chod, doplněk, pití, aj.) bude podáno personálem školní kuchyně přes výdejové okénko
 8. Strávníci se sedají na židle podle rozmístění, je zakázáno přesunovat židle k jinému stolu. Po usednutí, před vlastní konzumací obědu, odloží strávník roušku do přineseného sáčku nebo krabičky
 9. Po konzumaci obědu si opět nasadí roušku a odnese tác s použitým nádobím do okénka k tomu určenému, dle zvyklostí při běžném provozu
 10. Pokud během konzumace oběda je nucen strávník ze závažných důvodů opustit prostor ŠJ, musí si při návratu zpět ke stolu opět umýt a dezinfikovat ruce, stejně jako před prvním vstupem
 11. Mytí a dezinfekci stolů a židlí zajišťuje uklízečka ZŠ, stejně jako případný úklid vylitého nebo rozbitého nádobí na podlaze.

 

 

Ve Francově Lhotě 18. 5. 2020

———————————————————————————————————————————————–

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze:

 • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů

 

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu
 • na kulturní prostředí při stolování a dostatek času pro konzumaci
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií

Strávník (zákonný zástupce) má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnic pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo
 • strávník (zákonný zástupce)je povinen včas a bez odkladu uhradit stravné

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • žáci jsou ve vztahu k pracovnicím pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

 • do školní jídelny mají povolen vstup přihlášení žáci, zaměstnanci a cizí strávníci
 • výdej obědů pro žáky a pracovníky školy probíhá od 11.00 hod. do 13.00 hod.
 • strávníci se přihlašují ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky
 • strávníci jsou rozděleni do skupin podle věku, kterého dosahují v příslušném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8., dle vyhlášky č. 107/2005)
 • strávníkům je vydán kompletní oběd včetně masa a příloh, vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně
 • strávník – žák v době nemoci má nárok na odběr dotované stravy pouze první den Další dny je nutno odhlásit nebo stravu odebrat za plnou cenu.

Strava odebraná do přenosných nádob je určena k přímé spotřebě bez skladování.

 • zaměstnanci mají nárok na dotovaný oběd v případě odpracovaných 3 hodin, v době ŘD, nemoci či služební cesty musí uhradit odebraný oběd v plné výši
 • ceny a normy podávaných pokrmů se řídí předpisy o školním stravování

Způsob úhrady: hotově v kanceláři školní jídelny – poslední čtvrtek a pátek v měsíci

bezhotovostně inkasem – nutno zřídit svolení k inkasu u příslušné banky ve prospěch účtu školy 27-6225620267/0100 (bližší informace a příslušné formuláře jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy)

 • Odhlašování a přihlašování stravy probíhá den předem, do 13,30 hodin, výjimečně ráno do 7,00 hodin (např. po nemoci, prázdninách), telefonicky na tel. čísle: 571 458 201, nebo e-mailem: jidelna@zsfrancovalhota.cz. Na pozdní odhlášky nelze brát zřetel.
 • běžný úklid během provozní doby zajišťuje dozorující personál a pracovnice školní kuchyně, úklid po skončení provozu jídelny zajišťuje uklízečka ZŠ
 • jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách školy a před vstupem do prostor ŠJ, taktéž vnitřní řád školní jídelny

 

III.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu
 • k zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy
 • strávníci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu
 • každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně nahlásí strávníci okamžitě pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči

 

IV. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

 •  žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním
 • strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a okamžitě oznámí zjištění poškození školního majetku pedagogickému dozoru ve školní jídelně
 • škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu

 

Vypracoval:  Radomíra Kindlová, ved. ŠJ

Schválil:  Mgr. Bc. Irena Rotreklová, ředitelka ZŠ

 

Ve Francově Lhotě dne 31. 8. 2017