Školní poradenské centrum

Školní poradenské centrum soustřeďuje poskytování specializovaných poradenských činností, které škola nabízí žákům, pedagogům a rodičům.

Specialisté Školního poradenského centra:

– výchovný poradce

– výchovný poradce pro volbu povolání

– metodik prevence

– speciální pedagog

– školní psycholog

Činností jednotlivých specialistů škola podporuje:

– budování příznivého klimatu školy

– nápomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů

– realizaci podpory rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími       potřebami

– odbornou pomoc při integraci žáků s SVP

– prevenci sociálně-patologických jevů

– poradenství pro volbu povolání

– podporu nadaných žáků

– operativní intervenci v případě řešení aktuálních problémů